четвъртък, 19 юни 2008 г.

Брюксел засилва мерките срещу нелегалната имиграция

Еврокомисията ще търси подкрепата на гражданите на ЕС за намеренията си

Жак Баро, еврокомисар по правосъдие и вътрешен ред*

Брюксел засилва мерките срещу нелегалната имиграция
Главните имигрантски потоци към Европа идват от Африка и арабския свят

[Reuters]
Във вторник еврокомисарят по правосъдие и вътрешен ред Жак Баро представи серия от мерки, които трябва да бъдат приети от 27-те страни - членки на ЕС, за борба с нелегалната имиграция и контрол на миграционния поток към Евросъюза. Документът предвижда три цели - просперитет, солидарност и сигурност.

Потопена във вихъра на глобализацията, Европа е изправена пред увеличаване на миграционните потоци. От 2002 г. между 1.5 и 2 млн. имигранти се приемат всяка година на територията й. Имиграцията представлява едновременно шанс и двойно предизвикателство. Шанс, тъй като е ключов елемент за демографското възраждане на Европа и за нашия икономически динамизъм.

До 2060 г. активното население ще намалее с 50 млн. души, дори ако потокът от имигранти запази сегашното си ниво. Следователно имаме нужда повече от всякога от една Европа, отворена за работната сила, компетенциите и талантите на имигранти, които идват законно на нейна територия.

Същевременно процесът е и двойно предизвикателство, защото усилията за интеграция на законните имигранти трябва да бъдат подкрепени. Европа трябва да прояви твърдост по отношение на незаконната имиграция, която води до загуба на доверие в политиката за законната имиграция, отслабване на социалното сближаване и носи в зародиш риска от недопустими ксенофобски изстъпления.

Но тази борба трябва винаги да зачита достойнството на хората, които, преследвани или живеещи в мизерия, напускат от отчаяние своите страни. Изправена пред мащаба и сложността на въпроса за имиграцията, Европа няма избор. Тя трябва да засили общата си политика в областта на имиграцията, като разработи истинско съгласувано управление на миграционните потоци едновременно между държавите членки и по отношение на трети страни. Тази обща политика в областта на имиграцията трябва да бъде водена от две цели: солидарност и зачитане на личността.

Значението на солидарността е очевидно в една Европа, която се е превърнала в пространство без граници

Трябва да създадем обща рамка, ефикасни механизми за сътрудничество, които ще позволят да се засили взаимното доверие между държавите членки и духа на споделената отговорност. Тази европейска рамка на солидарност трябва да се прилага както за законната, така и за незаконната имиграция. Ние трябва да подобрим нашата обща визова политика, като заложим на технологичния напредък (със споделени бази данни) и биометрията.

Трябва също да бъдем обединени и ефикасни, за да контролираме външните граници в контекст, в който някои държави членки са изложени в по-голяма степен от други на приток на незаконни имигранти. Европейската агенция FRONTEX, която съгласува действията на органите за гранична охрана на държавите членки, трябва да бъде подсилена. Солидарността обаче трябва да се изрази и в много силно партньорство с третите страни.

Не трябва да допуснем потока на "сиво вещество", който е свързан с глобализацията, да се превърне в изтичане на мозъци за страните - източник на имигранти. За да избегне това явление, Европа ще умножи броя на "партньорствата за мобилност", които ще насърчат кръговата миграция на висококвалифицирани работници и ще позволи на всички да спечелят от това: имигрантите, Европейският съюз и страните на произход. В същото време трябва да продължим да убеждаваме нашите партньори от третите страни да си сътрудничат с Европа в борбата срещу незаконната имиграция посредством правилата за реадмисия.

Приемането на бежанци остава приоритет за Европейския съюз

Европа постави основите на общата европейска система за убежище. Но още много остава да се направи. Планът за действие, представен от комисията, ще позволи на Европа постепенно да се насочи към истинско хармонизиране на процедурите за право на убежище, които ще доведат до общо процедиране. Наред с това съществува и неотложна нужда от подобряване на условията за приемане на бежанци, за които съществуват минимални норми, и понякога са много незадоволителни.

Имам намерение лично да посетя тези центрове за приемане, за да оценя мащаба на проблема. Аз ще следя също така за стриктното спазване на разпоредбите на Европейската харта за основните права и на върховния интерес на детето в рамките на прилагането на директивата относно връщането. Не мога да забравя също, че незаконната имиграция е отворена врата за злоупотребата и експлоатацията на хората без права, за нови недопустими форми на робство. Управлението на миграционните потоци е едно от основните изпитания за Европа по отношение на възможността й да чертае според думите на Жан Моне "формите на организацията на утрешния свят".

Воден от принципите, които току-що споменах, ЕС трябва смело да пристъпи към обща политика в областта на имиграцията и на убежището. Но една такава политика изисква подкрепата на народите. Затова предстоящото френско председателство на ЕС с право призова под формата на пакт за участието на всички европейци. Именно обединени, европейците ще бъдат както винаги по-силни, за да се изправят пред това огромно предизвикателство.

*Статията е предоставена специално за "Дневник"

тук,юни 2008

Няма коментари:

Публикуване на коментар

bulgarianemigrants@gmail.com

Портал за Турция